تست سرعت

 

تست سرعت

مشترک گرامی، در صورتیکه سرویس اینترنت شما از شرکت دابکو می باشد جهت اندازه گیری سرعت از این پنل اقدام نمایید.

- جهت اطمینان از صحت نتایج، لطفاٌ در زمان تست، سایر صفحات را بسته و اقدام به دانلود نفرمائید.

- در صورت استفاده همزمان چند نفر از مودم، نتایج تست نامعتبر خواهد بود.