خدمات اینترنت ADSL

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
اینترنت ADSL - غیرحجمی
طرح قاصدک - سرعت 512kb با مجموعا 35 گیگ ترافیک ماهانه+ سرعت 128 با حجم نامحدود
350,000ریال 654,750ریال 902,500ریال 1,710,000ریال --- ---
اینترنت ADSL - غیرحجمی
طرح قاصدک - سرعت 1Mb با مجموعا 45 گیگ ترافیک ماهانه+ سرعت 128 با حجم نامحدود
400,000ریال 751,750ریال 1,472,500ریال 2,610,000ریال --- ---
اینترنت ADSL - غیرحجمی
طرح قاصدک - سرعت 2Mb با مجموعا 75 گیگ ترافیک ماهانه+ سرعت 128 با حجم نامحدود
450,000ریال 921,500ریال 1,805,000ریال 3,420,000ریال --- ---
اینترنت ADSL - غیرحجمی
طرح قاصدک - سرعت 3Mb با مجموعا 105گیگ ترافیک ماهانه+ سرعت 128 با حجم نامحدود
600,000ریال 1,324,050ریال 2,622,000ریال 4,248,000ریال --- ---
اینترنت ADSL - غیرحجمی
طرح قاصدک - سرعت 4Mb با مجموعا 400 گیگ ترافیک ماهانه+ سرعت 128 با حجم نامحدود
800,000ریال 1,552,000ریال 3,040,000ریال 4,464,000ریال --- ---
اینترنت ADSL - غیرحجمی
طرح قاصدک- سرعت 8mb با مجموعا 500گیگ ترافیک ماهانه + سرعت 128 با حجم نامحدود
900,000ریال 2,037,000ریال 3,800,000ریال 7,200,000ریال --- ---
اینترنت ADSL - غیرحجمی
طرح قاصدک - سرعت 16Mb با مجموعا 800 گیگ ترافیک ماهانه+ سرعت 128 با حجم نامحدود
1,400,000ریال 3,492,000ریال 6,080,000ریال 9,720,000ریال --- ---
ترافیک اضافه ADSL - طرح آستانه (غیرحجمی)
1 گیگ - ویژه طرح آستانه (غیرحجمی)
20,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه ADSL - طرح آستانه (غیرحجمی)
2 گیگ - ویژه طرح آستانه (غیرحجمی)
40,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه ADSL - طرح آستانه (غیرحجمی)
5 گیگ - ویژه طرح آستانه (غیرحجمی)
100,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه ADSL - طرح آستانه (غیرحجمی)
10 گیگ - ویژه طرح آستانه (غیرحجمی)
180,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه ADSL - طرح آستانه (غیرحجمی)
20 گیگ - ویژه طرح آستانه (غیرحجمی)
360,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه ADSL - طرح آستانه (غیرحجمی)
50 گیگ - ویژه طرح آستانه (غیرحجمی)
850,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه ADSL - طرح آستانه (غیرحجمی)
100 گیگ - ویژه طرح آستانه (غیرحجمی)
1,600,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه زماندار ADSL - اکسیژن
بسته اکسیژن - 10گیگ - 7روز
87,156ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه زماندار ADSL - اکسیژن
بسته اکسیژن - 50گیگ - 29روز
302,752ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه زماندار ADSL - اکسیژن
بسته اکسیژن - 70گیگ - 29روز
412,844ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - حجمی
طرح ترنج - 2 مگابیت / سه ماهه / 30 گیگ
--- 380,000ریال --- --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - حجمی
طرح ترنج - 2 مگابیت / شش ماهه / 60 گیگ
--- --- 750,000ریال --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - حجمی
طرح ترنج - 2 مگابیت / 12 ماهه / 140 گیگ
--- --- --- 1,500,000ریال --- ---
سرویس اینترنت ADSL - حجمی
طرح ترنج - 4 مگابیت / سه ماهه / 30 گیگ
--- 600,000ریال --- --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - حجمی
طرح ترنج - 4 مگابیت / شش ماهه / 60 گیگ
--- --- 1,200,000ریال --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - حجمی
طرح ترنج - 4 مگابیت / 12 ماهه / 140 گیگ
--- --- --- 2,400,000ریال --- ---
سرویس اینترنت ADSL - حجمی
طرح ترنج - 8 مگابیت / سه ماهه / 30 گیگ
--- 750,000ریال --- --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - حجمی
طرح ترنج - 8 مگابیت / شش ماهه / 60 گیگ
--- --- 1,500,000ریال --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - حجمی
طرح ترنج - 8 مگابیت / 12 ماهه / 140 گیگ
--- --- --- 3,000,000ریال --- ---
سرویس اینترنت ADSL - حجمی
آذرخش - 1 مگابیت / 1ماهه / 12 گیگ
100,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - حجمی
آذرخش - 2 مگابیت / 1ماهه / 15 گیگ
130,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - حجمی
آذرخش - 3 مگابیت / 1ماهه / 18 گیگ
180,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - حجمی
آذرخش - 4 مگابیت / 1ماهه / 20 گیگ
200,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - حجمی
آذرخش - 8 مگابیت / 1ماهه / 25 گیگ
250,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - ویژه شیراز
غیرحجمی عمومی - 2مگابیت / 1 ماهه / 50 گیگ
200,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - ویژه شیراز
غیرحجمی عمومی - 2مگابیت / سه ماهه / 150 گیگ
--- 700,000ریال --- --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - ویژه شیراز
غیرحجمی عمومی - 2مگابیت / شش ماهه / 70 گیگ
--- --- 1,050,000ریال --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - ویژه شیراز
غیرحجمی عمومی - 2مگابیت / 12 ماهه / 120 گیگ
--- --- --- 2,000,000ریال --- ---
سرویس اینترنت ADSL - ویژه شیراز
غیرحجمی عمومی - 3مگابیت / 1 ماهه / 20 گیگ
180,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - ویژه شیراز
غیرحجمی عمومی - 3مگابیت / سه ماهه / 55 گیگ
--- 530,000ریال --- --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - ویژه شیراز
غیرحجمی عمومی - 3مگابیت / شش ماهه / 130 گیگ
--- --- 1,450,000ریال --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - ویژه شیراز
غیرحجمی عمومی - 3مگابیت / 12 ماهه / 180 گیگ
--- --- --- 2,100,000ریال --- ---
سرویس اینترنت ADSL - ویژه شیراز
غیرحجمی عمومی - 4مگابیت / 1 ماهه / 90 گیگ
350,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - ویژه شیراز
غیرحجمی عمومی - 4مگابیت / 3 ماهه / 280 گیگ
--- 1,000,000ریال --- --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - ویژه شیراز
غیرحجمی عمومی - 4مگابیت / 6 ماهه / 100 گیگ
--- --- 1,100,000ریال --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - ویژه شیراز
غیرحجمی عمومی - 4مگابیت / 12 ماهه / 130 گیگ
--- --- --- 2,400,000ریال --- ---
سرویس اینترنت ADSL - ویژه شیراز
غیرحجمی عمومی - 8مگابیت / یک ماهه / 35 گیگ
250,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - ویژه شیراز
غیرحجمی عمومی - 8 مگابیت / 3 ماهه / 100 گیگ
--- 750,000ریال --- --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - ویژه شیراز
غیرحجمی عمومی - 8 مگابیت / 6 ماهه / 1650 گیگ
--- --- 2,800,000ریال --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - ویژه شیراز
غیرحجمی عمومی - 8 مگابیت / 12 ماهه / 2260 گیگ
--- --- --- 5,300,000ریال --- ---
سرویس اینترنت ADSL - ویژه شیراز
غیرحجمی عمومی - 16 مگابیت / یک ماهه / 450 گیگ
750,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - ویژه شیراز
غیرحجمی عمومی - 16 مگابیت / 3 ماهه / 1650 گیگ
--- 2,350,000ریال --- --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - ویژه شیراز
غیرحجمی عمومی - 16 مگابیت / 6 ماهه / 190 گیگ
--- --- 3,500,000ریال --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - ویژه شیراز
غیرحجمی عمومی - 16 مگابیت / 12 ماهه / 250 گیگ
--- --- --- 4,800,000ریال --- ---
سرویس اینترنت ADSL - ویژه شیراز
ترافیک اضافه - 1 گیگ
20,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - ویژه شیراز
ترافیک اضافه - 5 گیگ
100,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - ویژه شیراز
ترافیک اضافه - 10 گیگ
200,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - ویژه شیراز
ترافیک اضافه - 20 گیگ
400,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - ویژه شیراز
ترافیک اضافه - 50 گیگ
904,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - ویژه شیراز
ترافیک اضافه - 100 گیگ
1,654,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - ویژه مگا
حجمی - 1 مگابیت / یک ماهه / 15 گیگ
200,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - ویژه مگا
حجمی - 1 مگابیت / سه ماهه / 45 گیگ
--- 450,000ریال --- --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - ویژه مگا
حجمی - 1 مگابیت / یک ساله / 175 گیگ
--- --- --- 2,160,000ریال --- ---
سرویس اینترنت ADSL - ویژه مگا
حجمی - 2 مگابیت / یک ماهه / 25 گیگ
--- 250,000ریال --- --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - ویژه مگا
حجمی - 2 مگابیت / سه ماهه / 75 گیگ
--- 750,000ریال --- --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - ویژه مگا
حجمی - 2 مگابیت / یک ساله/ 480 گیگ
--- --- --- 2,700,000ریال --- ---
سرویس اینترنت ADSL - ویژه مگا
حجمی - 4 مگابیت / یک ماهه / 50 گیگ
400,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - ویژه مگا
حجمی - 4 مگابیت / سه ماهه / 150 گیگ
--- 1,200,000ریال --- --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - ویژه مگا
حجمی - 4 مگابیت / 6 ماهه/ 480 گیگ
--- --- 2,280,000ریال --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - ویژه مگا
حجمی - 4 مگابیت / یک ساله/ 960 گیگ
--- --- 43,200,000ریال --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - ویژه مگا
حجمی - 8 مگابیت / یک ماهه/ 50 گیگ
500,000ریال --- --- --- --- ---

خدمات اینترنت Wireless

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
رفع خرابی وایرلس -
--- --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 256 / یک ماهه / 5 گیگ
165,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 256 / سه ماهه / 9 گیگ
--- 329,000ریال --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 512 / یک ماهه / 5 گیگ
179,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 512 / یک ماهه / 12 گیگ
239,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 1 مگابیت / یک ماهه / 12 گیگ
247,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 1 مگابیت / یک ماهه / 20 گیگ
310,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 1 مگابیت / سه ماهه / 9 گیگ
--- 440,000ریال --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 1 مگابیت / یکساله / 20 گیگ
--- --- --- 1,194,000ریال --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 1 مگابیت / یکساله / 6 گیگ
--- --- --- 876,000ریال --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 2 مگابیت / یک ماهه / 5 گیگ
220,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 2 مگابیت / یک ماهه / 12 گیگ
298,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 2 مگابیت / یک ماهه / 30 گیگ
446,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 2 مگابیت / شش ماهه / 18 گیگ
--- --- 890,000ریال --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 2 مگابیت / یکساله / 20 گیگ
--- --- --- 1,434,000ریال --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 4 مگابیت / یک ماهه / 10 گیگ
370,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 4 مگابیت / یک ماهه / 40 گیگ
648,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 4 مگابیت / یک ماهه / 5 گیگ
273,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 4 مگابیت / یک ماهه / 60 گیگ
1,050,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 4 مگابیت / سه ماهه / 8 گیگ
--- 608,000ریال --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 8 مگابیت / یکساله / 22 گیگ
--- --- --- 2,670,000ریال --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
بسته آلفا - سرعت 1مگابیت تا بینهایت ( 3گیگ به ازای هر ماه )
150,000ریال 270,000ریال 500,000ریال 980,000ریال --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
بسته بتا - سرعت 1مگابیت تا بینهایت ( 8گیگ حجم به ازای هر ماه )
257,000ریال 550,000ریال 1,020,000ریال 1,800,000ریال --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
بسته گاما - سرعت 1مگابیت تا بینهایت ( 30گیگ به ازای هر ماه )
523,000ریال 1,350,000ریال 2,650,000ریال 4,900,000ریال --- ---
ترافیک اضافه وایرلس - عمومی
ترافیک اضافه - عمومی - 1گیگ
30,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه وایرلس - عمومی
ترافیک اضافه - عمومی - 3گیگ
90,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه وایرلس - عمومی
ترافیک اضافه - عمومی - 5گیگ
134,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه وایرلس - عمومی
ترافیک اضافه - عمومی - 10گیگ
244,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه وایرلس - عمومی
ترافیک اضافه - عمومی - 20گیگ
424,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه وایرلس - عمومی
ترافیک اضافه - عمومی - 50گیگ
904,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه وایرلس - عمومی
ترافیک اضافه - عمومی - 100گیگ
1,654,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه وایرلس - عمومی
ترافیک اضافه - عمومی - 125 گیگ
2,029,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه زماندار وایرلس - عمومی
180 گیگ - شش ماه
1,712,400ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه زماندار وایرلس - عمومی
100 گیگ - شش ماه
1,157,800ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه زماندار وایرلس - عمومی
80 گیگ - شش ماه
880,100ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - چهارفصل
چهار فصل - 512 تا 4 مگابیت / یک ماهه / 15 گیگ
277,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - چهارفصل
چهار فصل - 1 تا 8 مگابیت / سه ماهه / 25 گیگ
--- 432,000ریال --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - چهارفصل
چهار فصل - 2 تا 10 مگابیت / شش ماهه / 40 گیگ
--- --- 649,000ریال --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - چهارفصل
چهار فصل - 4 تا 16 مگابیت / یکساله / 55 گیگ
--- --- --- 956,000ریال --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - سفارشی
DM2 - دو تا شانزده مگابیت / شش ماهه / 30 گیگ
--- --- 527,064ریال --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - سفارشی
DM3 - دو تا شانزده مگابیت / یکساله / 90 گیگ
--- --- --- 1,229,000ریال --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - Combo
بسته کمبو - (سرعت 1mb با 12گیگ ) + ( سرعت 128 با حجم نامحدود)
299,000ریال 490,000ریال --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - Combo
بسته کمبو - (سرعت 1.5mb با 18گیگ) + (سرعت 256 با حجم نامحدود)
392,000ریال 1,061,000ریال --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - Combo
بسته کمبو - (سرعت 1.5mb با 24گیگ)+(سرعت384 با ترافیک نامحدود)
457,000ریال 1,280,000ریال --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - Combo
بسته کمبو - (سرعت 2mb با 40گیگ) + (سرعت 512 با حجم نامحدود)
637,000ریال 1,900,000ریال --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - Combo
بسته کمبو - (سرعت 2mb با 70گیگ) + (سرعت 1mbبا حجم نامحدود)
892,000ریال 2,632,111ریال --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - Combo
بسته کمبو - (سرعت 4mb با 90گیگ) + (سرعت 2mb با حجم نامحدود)
1,110,000ریال 3,215,138ریال --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - Combo
بسته کمبو - (سرعت 6mb با 110گیگ) + (سرعت 4mb با حجم نامحدود)
1,232,000ریال 3,627,983ریال --- --- --- ---
SUW
بسته SUW- (سرعت 3mb با 30گیگ) + (سرعت 512 با حجم نامحدود)
420,000ریال 1,260,000ریال --- 4,344,000ریال --- ---
SUW
بسته SUW- (سرعت 4mb با 85گیگ) + (سرعت 1mb با حجم نامحدود)
917,000ریال 3,300,000ریال --- 11,352,000ریال --- ---
SUW
بسته SUW- (سرعت 6mb با 210گیگ) + (سرعت 2mb با حجم نامحدود)
2,100,000ریال 6,300,000ریال --- 21,672,000ریال --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - نامحدود اشتراک 1/6
گلدن - 3 مگابیت (52 گیگ) + 1مگابیت (نامحدود) / یک ماهه
620,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - نامحدود اشتراک 1/6
گلدن - 6 مگابیت (52 گیگ) + 1مگابیت (نامحدود) / یک ماهه
740,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - نامحدود اشتراک 1/6
گلدن - 8 مگابیت (102 گیگ) + 2 مگابیت (نامحدود) / یک ماهه
1,200,000ریال --- --- --- --- ---

سایر کالا ها

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
مودم ADSL
مدل 0001
1,000ریال --- --- --- --- ---

تلفن ثابت

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
ایزی فون
تست تلفن
--- --- --- --- --- ---
ایزی فون
لایسنس ایزی فون - یک خط
2,000,000ریال --- --- --- --- ---