خدمات اینترنت ADSL

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
اینترنت ADSL - طرح آستانه ( غیرحجمی)
طرح آستانه - (سرعت 512kb با 35گیگ به ازای هر ماه) + ( سرعت 128 با حجم نامحدود)
125,000ریال 375,000ریال 750,000ریال 1,500,000ریال --- ---
اینترنت ADSL - طرح آستانه ( غیرحجمی)
طرح آستانه - (سرعت 1mb با 45گیگ به ازای هر ماه) + ( سرعت 128 با حجم نامحدود)
200,000ریال 600,000ریال 1,200,000ریال 2,400,000ریال --- ---
اینترنت ADSL - طرح آستانه ( غیرحجمی)
طرح آستانه - (سرعت 2mb با 75گیگ به ازای هر ماه) + ( سرعت 128 با حجم نامحدود)
250,000ریال 750,000ریال 1,500,000ریال 3,000,000ریال --- ---
اینترنت ADSL - طرح آستانه ( غیرحجمی)
طرح آستانه - (سرعت 3mb با 105گیگ به ازای هر ماه) + ( سرعت 128 با حجم نامحدود)
350,000ریال 1,050,000ریال 2,100,000ریال 4,200,000ریال --- ---
اینترنت ADSL - طرح آستانه ( غیرحجمی)
طرح آستانه - (سرعت 4mb با 400گیگ به ازای هر ماه) + ( سرعت 128 با حجم نامحدود)
400,000ریال 1,200,000ریال 2,400,000ریال 4,800,000ریال --- ---
اینترنت ADSL - طرح آستانه ( غیرحجمی)
طرح آستانه - (سرعت 8mb با 500گیگ به ازای هر ماه) + ( سرعت 128 با حجم نامحدود)
500,000ریال 1,500,000ریال 3,000,000ریال 6,000,000ریال --- ---
اینترنت ADSL - طرح آستانه ( غیرحجمی)
طرح آستانه - (سرعت 16mb با 800گیگ به ازای هر ماه) + ( سرعت 128 با حجم نامحدود)
800,000ریال 2,400,000ریال 4,800,000ریال 9,600,000ریال --- ---
ترافیک اضافه ADSL - طرح آستانه (غیرحجمی)
1 گیگ - ویژه طرح آستانه (غیرحجمی)
20,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه ADSL - طرح آستانه (غیرحجمی)
2 گیگ - ویژه طرح آستانه (غیرحجمی)
40,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه ADSL - طرح آستانه (غیرحجمی)
5 گیگ - ویژه طرح آستانه (غیرحجمی)
100,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه ADSL - طرح آستانه (غیرحجمی)
10 گیگ - ویژه طرح آستانه (غیرحجمی)
180,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه ADSL - طرح آستانه (غیرحجمی)
20 گیگ - ویژه طرح آستانه (غیرحجمی)
360,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه ADSL - طرح آستانه (غیرحجمی)
50 گیگ - ویژه طرح آستانه (غیرحجمی)
850,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه ADSL - طرح آستانه (غیرحجمی)
100 گیگ - ویژه طرح آستانه (غیرحجمی)
1,600,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه زماندار ADSL - اکسیژن
بسته اکسیژن - 10گیگ - 7روز
87,156ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه زماندار ADSL - اکسیژن
بسته اکسیژن - 50گیگ - 29روز
302,752ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه زماندار ADSL - اکسیژن
بسته اکسیژن - 70گیگ - 29روز
412,844ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - حجمی
طرح ترنج - 2 مگابیت / سه ماهه / 30 گیگ
--- 380,000ریال --- --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - حجمی
طرح ترنج - 2 مگابیت / شش ماهه / 60 گیگ
--- --- 750,000ریال --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - حجمی
طرح ترنج - 2 مگابیت / 12 ماهه / 140 گیگ
--- --- --- 1,500,000ریال --- ---
سرویس اینترنت ADSL - حجمی
طرح ترنج - 4 مگابیت / سه ماهه / 30 گیگ
--- 600,000ریال --- --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - حجمی
طرح ترنج - 4 مگابیت / شش ماهه / 60 گیگ
--- --- 1,200,000ریال --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - حجمی
طرح ترنج - 4 مگابیت / 12 ماهه / 140 گیگ
--- --- --- 2,400,000ریال --- ---
سرویس اینترنت ADSL - حجمی
طرح ترنج - 8 مگابیت / سه ماهه / 30 گیگ
--- 750,000ریال --- --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - حجمی
طرح ترنج - 8 مگابیت / شش ماهه / 60 گیگ
--- --- 1,500,000ریال --- --- ---
سرویس اینترنت ADSL - حجمی
طرح ترنج - 8 مگابیت / 12 ماهه / 140 گیگ
--- --- --- 3,000,000ریال --- ---

خدمات اینترنت وایرلس

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 256 / یک ماهه / 5 گیگ
128,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 256 / سه ماهه / 9 گیگ
--- 297,000ریال --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 512 / یک ماهه / 5 گیگ
138,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 512 / یک ماهه / 12 گیگ
192,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 512 / سه ماهه / 9 گیگ
--- 350,000ریال --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 512 / شش ماهه / 18 گیگ
--- --- 520,000ریال --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 512 / یکساله / 20 گیگ
--- --- --- 760,000ریال --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 1 مگابیت / یک ماهه / 5 گیگ
168,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 1 مگابیت / یک ماهه / 12 گیگ
204,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 1 مگابیت / یک ماهه / 20 گیگ
270,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 1 مگابیت / سه ماهه / 9 گیگ
--- 400,000ریال --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 1 مگابیت / شش ماهه / 18 گیگ
--- --- 748,000ریال --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 1 مگابیت / یکساله / 20 گیگ
--- --- --- 1,144,000ریال --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 1 مگابیت / یکساله / 6 گیگ
--- --- --- 876,000ریال --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 2 مگابیت / یک ماهه / 5 گیگ
214,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 2 مگابیت / یک ماهه / 12 گیگ
256,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 2 مگابیت / یک ماهه / 30 گیگ
400,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 2 مگابیت / سه ماهه / 9 گیگ
--- 462,000ریال --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 2 مگابیت / شش ماهه / 18 گیگ
--- --- 868,000ریال --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 2 مگابیت / یکساله / 20 گیگ
--- --- --- 1,384,000ریال --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 4 مگابیت / یک ماهه / 10 گیگ
320,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 4 مگابیت / یک ماهه / 40 گیگ
600,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 4 مگابیت / یک ماهه / 5 گیگ
230,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 4 مگابیت / یک ماهه / 60 گیگ
1,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 4 مگابیت / سه ماهه / 8 گیگ
--- 558,000ریال --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
حجمی - 8 مگابیت / یکساله / 22 گیگ
--- --- --- 2,620,000ریال --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
بسته آلفا - سرعت 1مگابیت تا بینهایت ( 3گیگ به ازای هر ماه )
100,000ریال 220,000ریال 450,000ریال 900,000ریال --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
بسته بتا - سرعت 1مگابیت تا بینهایت ( 8گیگ حجم به ازای هر ماه )
220,000ریال 500,000ریال 950,000ریال 1,750,000ریال --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - حجمی
بسته گاما - سرعت 1مگابیت تا بینهایت ( 30گیگ به ازای هر ماه )
480,000ریال 1,300,000ریال 2,600,000ریال 4,850,000ریال --- ---
ترافیک اضافه وایرلس - عمومی
ترافیک اضافه - عمومی - 1گیگ
30,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه وایرلس - عمومی
ترافیک اضافه - عمومی - 3گیگ
90,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه وایرلس - عمومی
ترافیک اضافه - عمومی - 5گیگ
134,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه وایرلس - عمومی
ترافیک اضافه - عمومی - 10گیگ
244,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه وایرلس - عمومی
ترافیک اضافه - عمومی - 20گیگ
424,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه وایرلس - عمومی
ترافیک اضافه - عمومی - 50گیگ
904,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه وایرلس - عمومی
ترافیک اضافه - عمومی - 100گیگ
1,654,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه وایرلس - عمومی
ترافیک اضافه - 125 گیگ
1,920,000ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه زماندار وایرلس - عمومی
180 گیگ - شش ماه
1,712,400ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه زماندار وایرلس - عمومی
100 گیگ - شش ماه
1,157,800ریال --- --- --- --- ---
ترافیک اضافه زماندار وایرلس - عمومی
80 گیگ - شش ماه
880,100ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - چهارفصل
چهار فصل - 512 تا 4 مگابیت / یک ماهه / 15 گیگ
220,184ریال --- --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - چهارفصل
چهار فصل - 1 تا 8 مگابیت / سه ماهه / 25 گیگ
--- 357,798ریال --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - چهارفصل
چهار فصل - 2 تا 10 مگابیت / شش ماهه / 40 گیگ
--- --- 559,633ریال --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - چهارفصل
چهار فصل - 4 تا 16 مگابیت / یکساله / 55 گیگ
--- --- --- 810,000ریال --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - سفارشی
DM2 - دو تا شانزده مگابیت / شش ماهه / 30 گیگ
--- --- 477,064ریال --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - سفارشی
DM3 - دو تا شانزده مگابیت / یکساله / 90 گیگ
--- --- --- 1,174,312ریال --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - Combo
بسته کمبو - (سرعت 1mb با 12گیگ ) + ( سرعت 128 با حجم نامحدود)
255,000ریال 765,000ریال --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - Combo
بسته کمبو - (سرعت 1.5mb با 18گیگ) + (سرعت 256 با حجم نامحدود)
337,000ریال 1,011,000ریال --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - Combo
بسته کمبو - (سرعت 1.5mb با 24گیگ)+(سرعت384 با ترافیک نامحدود)
410,000ریال 1,230,000ریال --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - Combo
بسته کمبو - (سرعت 2mb با 40گیگ) + (سرعت 512 با حجم نامحدود)
600,000ریال 1,800,000ریال --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - Combo
بسته کمبو - (سرعت 2mb با 70گیگ) + (سرعت 1mbبا حجم نامحدود)
844,037ریال 2,532,111ریال --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - Combo
بسته کمبو - (سرعت 4mb با 90گیگ) + (سرعت 2mb با حجم نامحدود)
1,055,046ریال 3,165,138ریال --- --- --- ---
سرویس اینترنت وایرلس - Combo
بسته کمبو - (سرعت 6mb با 110گیگ) + (سرعت 4mb با حجم نامحدود)
1,192,661ریال 3,577,983ریال --- --- --- ---

تلفن ثابت

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
ایزی فون
تست تلفن
--- --- --- --- --- ---
ایزی فون
لایسنس ایزی فون - یک خط
2,000,000ریال --- --- --- --- ---